ČISTOĆA RIJEKA

02.12.2015.-15. sjednica Nadzornog odbora

Dana 02.12.2015. godine (srijeda) u 10,00 sati u prostorijama KD Čistoća d.o.o., Rijeka, Dolac 14, održana je 15. sjednica sa slijedećim dnevnim redom

 
DNEVNI RED
 
  1. Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Nadzornog odbora održane dana 02.11.2015. godine.
  2. Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-rujan 2015. godine.
  3. Davanje suglasnosti na I Rebalans Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2015. godinu – investicijske aktivnosti zajedno s jedinicama lokalne samouprave
  4. Davanje suglasnosti na Smjernice za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2016. godinu.
  5. Razno.
 
 
 
Na sjednici su donijete slijedeće odluke
 
Ad.1.
 

O D L U K A   br. 74.

 
            Verificira se Zapisnik sa 14. sjednice Nadzornog odbora održane dana 02.11.2015. godine.
 
 
Ad.2.
ODLUKA br. 75.
 
 
 
Prihvaća se  Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj- rujan 2015. godine
 
 
Ad.3.
 
ODLUKA br. 76.
 
 
Daje se suglasnost na I Rebalans Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2015. godinu – investicijske aktivnosti zajedno s jedinicama lokalne samouprave  
 
 
Ad.4.
ODLUKA br. 77.
 
 
 
Daje se suglasnost na Smjernice za izradu Plana poslovanja za 2016. godinu