ČISTOĆA RIJEKA

04.10.2018. Izjava o načinu korištenja javne usluge - Često postavljana pitanja

1. Zbog čega se šalje Izjava o načinu korištenja javne usluge?

KD Čistoća d.o.o. Rijeka uvodi novi način obračuna cijena javne usluge poštujući pri tom Zakon o održivom gospodarenju otpadom i Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom te Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području jedinica lokalne samouprave u kojima gospodari otpadom (gradovi Bakar, Kastav, Kraljevica, Rijeka i općine Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo). Kako bi se pravilno izračunala cijena usluge potrebno je izvršiti obračun korištenja javne usluge prikupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada. Izjava se šalje temeljem čl. 14. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom i sadrži u tom članku propisane podatke koji su potrebni kao osnova za utvrđenje visine iznosa koji je korisnik dužan platiti za korištenje navedene javne usluge.

2. Kada stupa na snagu novi način obračuna javne usluge?

Novi način obračuna javne usluge koje pruža KD Čistoća d.o.o stupa na snagu 01. studenog 2018. godine.

3. Kako ispuniti Izjavu o načinu korištenja javne usluge?

Podaci koji se nalaze u lijevom stupcu su oni podaci koje KD Čistoća ima o Korisniku, a prikupljeni su prilikom prethodnog formiranja cijena. Ukoliko Korisnik uoči neki nepravilan podatak, odnosno želi izmijeniti neki podatak, tada ispunjava desni stupac i tako ispunjenu Izjavu dostavlja Davatelju usluge.

Ukoliko su dostavljeni podaci o Korisniku točni, samo je potrebno zaokružiti ili upisati podatke koji nedostaju i dva primjerka Izjave ovjeriti vlastoručnim potpisom te ih poslati na adresu KD Čistoća d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka ili osobno dostaviti na istu adresu.

Ukoliko se podaci o Korisniku usluge razlikuju od prijedloga davatelja usluge uz Izjavu obavezno dostavite za novog vlasnika nekretnine dokaz o vlasništvu nekretnine (vlasnički list, ugovor, rješenje o nasljeđivanju), a za novog korisnika nekretnine dokument kojim je vlasnik nekretnine obvezu plaćanja javne usluge prenio na korisnika nekretnine.

Upute za popunjavanje s oglednim primjerkom su dostupne na poveznici.

4. Tko je korisnik usluge?

Korisnik usluge na području pružanja javne usluge je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine ili korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine, a kada je vlasnik nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio Davatelja usluge.

5. Što je kriterij obračuna količine otpada?

Kriterij obračuna količine otpada koji predaje Korisnik usluge je volumen zaduženog spremnika i broj pražnjenja spremnika u vremenskom razdoblju obračuna usluge od jednog mjeseca.

6. Kako je formirana cijena javne usluge?

Cijena javne usluge formirana je u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom, a sastoji se od cijene obvezne minimalne javne usluge (tzv. fiksnog dijela) i cijene za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada (tzv. varijabilnog dijela).

7. Što je to fiksni dio cijene javne usluge?

Fiksni dio cijene javne usluge nepromjenjivi je dio potreban za ekonomsko održivo poslovanje sustava te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja usluge.

8. Što je to varijabilni dio cijene javne usluge?

Varijabilni dio cijene određen je volumenom spremnika (udjelom korisnika usluge u korištenju spremnika) i brojem pražnjenja spremnika, kao kriterijem kojim se utvrđuje preuzeta količina otpada. Varijabilni dio cijene je potreban radi pokrivanja troškova obrade otpada.

9. Kako je određen udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika za otpad?

Udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika izračunava se ovisno broju korisnika i broju spremnika. Predstavlja promjenjivu kategoriju, koja ovisi o broju članova domaćinstva korisnika, ukupnom broju osoba koje koriste spremnike i količini preuzetog otpada, stoga je svaku promjenu potrebno evidentirati kod pružatelja javne usluge, odnosno KD Čistoća d.o.o.

10. Što je to nekretnina koja se trajno koristi?

Nekretnina koja se trajno koristi je svaka ona nekretnina koja se koristi, bilo to stalno ili povremeno. Korisnici stambenih prostora koji povremeno koriste svoje nekretnine izjednačeni su po svojim pravima i obvezama s korisnicima koji stalno koriste nekretninu te su dužni plaćati fiksni dio cijene usluge u razdoblju kada se nekretnina privremeno ne koristi.

11. Što je to nekretnina koja se trajno ne koristi?

Nekretninom koja se trajno ne koristi smatra se nekretnina za koju se utvrdi da u razdoblju od 12 mjeseci nema potrošnje električne energije i vode (na temelju očitanja mjernih uređaja), ili nekretnina koja nije pogodna za stanovanje, ili novosagrađena nekretnina koja je neuseljena.

12. Kako dokazati da se nekretnina trajno ne koristi?

Prihvatljivi dokaz trajnog nekorištenja nekretnine je kopija obračuna potrošnje električne energije ili obračuna vode izdanog od isporučitelja ovih usluga iz kojeg je vidljivo kako korisnik u razdoblju jedne godine nije trošio električnu energiju ili pitku vodu.

13. Zašto je potrebno očitovanje o kompostiranju biootpada?

Temeljem prikupljenih podataka od KD Čistoća d.o.o. Rijeka jedinice lokalne samouprave u kojima KD Čistoća gospodari otpadom će nabaviti potrebni broj kompostera prema iskazanim zahtjevima korisnika usluge te će svim korisnicima usluge koji žele kompostirati biootpad isti, biti dostavljen na kućnu adresu.

Korisnici koji zaduže kompostere, prikupljani biootpad ne predaju Davatelju usluge, već ga koriste za vlastite potrebe.

14. Što je to obračunsko razdoblje?

Obračunsko razdoblje je jedan kalendarski mjesec.

15. Što je broj planiranih primopredaja?

Planirani broj primopredaja je program odvoza komunalnog otpada Davatelja usluge, a razlikuje se od Korisnika do Korisnika te može iznositi od 1 do 6 puta tjedno.

16. Što kada je došlo do promjene vlasnika nekretnine?

U slučaju promjene vlasnika nekretnine potrebno je Davatelju usluge dostaviti pravni dokument (novi vlasnički list, ugovor, rješenje o nasljeđivanju) iz kojeg je vidljiv prijenos vlasništva sa starog na novog korisnika.

Za sve dodatne informacije korisnici se mogu obratiti na telefone: 353 404, 353 415, 353 422, 353 427, 353 429 te besplatni infotelefon 0800 99 99 00